ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zjawisko kryzysu w przedsiębiorstwie ma charakter wielowymiarowy i może pojawić się w każdej dziedzinie prowadzonej działalności. Dla każdego podmiotu gospodarczego kryzys może zostać wywołany innymi zjawiskami, najczęściej związanymi z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz nastrojami panującymi w danej branży, dlatego też tak ważne jest ich prawidłowe zidentyfikowanie. Umiejętne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi jest przejawem dobrej organizacji przedsiębiorstwa i jedną z podstaw odniesienia sukcesu.

Usługi Kancelarii STRONGHOLD™ polegają na stworzeniu strategii przedsiębiorstwa obejmującej katalog czynności, które należy podjąć w przypadku zaistnienia bądź ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zidentyfikowanie ewentualnych niebezpieczeństw oraz natychmiastowa reakcja zdecydowanie zminimalizują negatywne efekty kryzysu.

Nierzadko jednak zgłaszają się do nas Klienci już po wystąpieniu okoliczności wywołujących kryzys w przedsiębiorstwie, kiedy to dalsze jego istnienie jest zagrożone. Wywołane zdarzeniami kryzysowymi emocje oraz brak profesjonalnego doradztwa zaburzają prawidłowy osąd sytuacji, dodatkowo utrudniając podejmowanie poważnych decyzji. Kancelaria Stronghold™ oferuje Państwu w tym zakresie kompleksowe wsparcie prawne, finansowe, a także z zakresu negocjacji.

Nasze działania ukierunkowane są głównie na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań wywołanych kryzysem, umożliwienie kontynuowania działalności oraz przywrócenie dobrego wizerunku w oczach kontrahentów. Doradcy Kancelarii Stronghold™, podejmując szybkie i zdecydowane działania zorientowane na rozwiązanie problemu, pomogą Państwu zdiagnozować przyczyny zaistniałego stanu, zidentyfikują możliwe skutki oraz zaproponują optymalne rozwiązania. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a warunki współpracy każdorazowo dostosowywane są do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Kancelaria STRONGHOLD™ oferuje Państwu pomoc w zarządzaniu kryzysowym w szczególności:

 • w relacjach biznesowych poprzez:
 • przeprowadzenie mediacji i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych pomiędzy organami spółek prawa handlowego, a także podmiotami powiązanymi,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wspólnikami wraz z ofertą możliwością zewnętrznego finansowania ze strony Kancelarii w celu np. wykupu jednego ze wspólników,
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom egzekucji,
 • pomoc w sporach z kontrahentami, zapobieganie negatywnym zapisom umownym,
 • w obszarze prawnym poprzez:
 • sporządzanie opinii prawnych w obszarze prawa gospodarczego i karnego,
 • zapewnianie zespołu profesjonalnych pełnomocników – radców prawnych i adwokatów,
 • utrzymywanie kontaktów z mediami, kreowanie dobrego wizerunku,
 • sporządzanie opini profesorskich,
 • w zakresie interwencji podatkowej poprzez:
 • wyręczenie w dialogu z administracją skarbową,
 • kontrdziałania w relacjach z organami fiskalnymi,

reprezentację w sporach przed urzędami kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

OFERTA