PROCESY ODSZKODOWAWCZE I ICH FINANSOWANIE

Finansowanie oraz prowadzenie sądowych procesów gospodarczych

W świetle obowiązujących przepisów prawa wysokość opłaty sądowej jest ściśle powiązana z wartością roszczenia dochodzonego w toku postępowania sądowego. Wszczęcie postępowania niejednokrotnie wiąże się więc z koniecznością poniesienia bardzo wysokich kosztów już w początkowej fazie procesu – na etapie wniesienia pozwu do sądu. Nierzadko skutkuje to rezygnacją podmiotów z dochodzenia przysługujących im praw czy roszczeń, tym samym wpływając negatywnie na ich finanse.

Kancelaria STRONGHOLD™ dzięki bogatemu doświadczeniu, wiedzy, a przede wszystkim zapleczu finansowemu i prawnemu, oferuje Państwu pomoc w egzekwowaniu należności powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zawierając umowę w zakresie finansowania oraz prowadzenia sporu sądowego zostają Państwo odciążeni od szeregu zawiłości proceduralnych, oszczędzającym przy tym czas oraz kapitał, które mogą Państwo przeznaczyć równolegle na rozwój prowadzonej działalności. Sukcesem finansowym dzielimy się dopiero na końcu.

W ramach usługi oferujemy w szczególności:

  • analizę materiału dowodowego oraz opracowanie optymalnej strategii procesowej,
  • finansowanie opłat i wydatków sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego,
  • reprezentację w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata),
  • zaliczkowanie wierzytelności będących przedmiotem rozstrzygnięć sądowych,
  • finansowanie postępowania egzekucyjnego.

Procesy odszkodowawcze

Do kompleksowej oferty Kancelarii STRONGHOLD™ zaliczyć należy również dochodzenie roszczeń związanych w zaistnieniem szkody osobowej bądź uszkodzeniem mienia, w tym w szczególności powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy czy błędów w sztuce medycznej.

Kancelaria Stronghold™ oferuje profesjonalne usługi obejmujące prowadzenie procesów odszkodowawczych w stosunku do ubezpieczycieli oraz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Naszą pomoc często łączymy z prefinansowaniem ewentualnego odszkodowania, dzięki czemu poszkodowany może niezwłocznie rozpocząć leczenie i rehabilitację, a także staramy się zapewnić godne warunki codziennego funkcjonowania w czasie trwania długotrwałego, nierzadko wieloletniego procesu odszkodowawczego.

Procesy odszkodowawcze oparte na przepisach Kodeksu spółek handlowych

Zakończenie przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odcina wierzycielowi dalszej drogi dochodzenia przysługujących mu należności. W tym celu do polskiego porządku prawnego wprowadzona została instytucja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu spółki z ograniczoną działalnością (art. 299 Kodeksu spółek handlowych).

Kancelaria STRONGHOLD™ posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań sądowych oraz skutecznie egzekwuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone tak wierzycielom, jak i spółce. Nasze działania mogą być skierowane również wobec nieuczciwych wspólników, którzy przeszacowali wnoszone aporty, tym samym wywołując spółce szkodę.

Zespół specjalistów Kancelarii STRONGHOLD™ przeanalizuje posiadaną przez Państwa dokumentację, opracuje optymalną strategię procesową, a w niektórych przypadkach może również pokryć część wydatków procesowych.

OFERTA