FAKTORING UKRYTY

Faktoring ukryty w Kancelarii STRONGHOLD™: zgodnie z obowiązującymi przy faktoringu klasycznym procedurami, Faktorant (Klient) zobowiązany jest poinformować swojego kontrahenta o fakcie zawarcia umowy faktoringu. Co więcej, ma on również obowiązek informowania o przekazaniu każdej konkretnej wierzytelności do finansowania w ramach zawartej umowy z Faktorem (Kancelarią STRONGHOLD™). Nierzadko jednak w relacjach gospodarczych wskazane jest zachowanie w tajemnicy faktu pozyskania zewnętrznego finansowania, a co za tym idzie nieujawnianie kontrahentom informacji związanych z dokonaniem cesji wierzytelności. Konieczność skorzystania z faktoringu ukrytego może być podyktowana również chęcią uzyskania finansowania wierzytelności ograniczonych zakazem zbywania oraz zakazem przeprowadzania kompensat bez zgody kontrahenta (dłużnika).

Kancelaria STRONGHOLD™ oferuje swoim stałym i zaufanym Klientom usługę faktoringu ukrytego umożliwiającą finansowanie faktur niewymagalnych bez konieczności informowania kontrahentów o zawarciu tego typu umowy.

Korzyści z zastosowania faktoringu ukrytego:

  • utrzymanie dotychczasowych dobrych relacji z kontrahentem,
  • brak konieczności informowania kontrahenta o zawarciu umowy faktoringu i cesji wierzytelności,
  • natychmiastowe otrzymanie środków finansowych,
  • możliwość precyzyjnego planowania przepływów finansowych,
  • umocnienie pozycji oraz wiarygodności finansowej firmy,
  • możliwość uzyskania dodatkowych upustów cenowych przy zakupach towarów.

Studium przypadku- faktoring ukryty:

Zwrócił się do nas Klient z prośbą o pomoc w realizacji kontraktu, którego płatnikiem było spółka z branży kolejowej. W łączącym strony kontrakcie zastrzeżony został jednak zakaz cesji wierzytelności. Z tego właśnie powodu wszystkie inne firmy faktoringowe oraz instytucje bankowe odmówiły finansowania wierzytelności powstających z tego kontraktu. Dodatkowo, dla Klienta niezmiernie ważne było aby płatnik (spółka z branży kolejowej) nie dowiedział się, iż Klient korzysta z zewnętrznego finansowania.

Kancelaria STRONGHOLD™, wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, zaoferowała możliwość skorzystania z  faktoringu ukrytego. Przedstawiony został mechanizm jego działania i elastycznie uzgodniono zabezpieczenia jakie Klient może ustanowić dla przeprowadzenia danej transakcji. W sposób bardzo dyskretny Kancelaria STRONGHOLD™ sfinansowała wierzytelności objęte zakazem cesji. Dzięki naszym rozwiązaniom Klient bez opóźnień mógł zrealizować kontrakt, otrzymał dodatkowe rabaty przy zakupie materiałów oraz mógł uzyskać kolejne zlecenia od kontrahenta, który nigdy nie uzyskał wiedzy na temat zewnętrznego finansowania.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na bezpłatną konsultację, na której omówimy możliwość wykorzystania  rozwiązań opartych o usługi faktoringu ukrytego.

OFERTA