Faq - Windykacja precyzyjna

Czy zajmują się Pań„stwo sprawami po bezskutecznej egzekucji ?

Sprawy po bezskutecznych egzekucjach oczywiście mogą być przedmiotem podejmowanych przez Kancelarię SRONGHOLD™ czynności. W przypadku tego typu postępowań, każda sprawa przed podpisaniem umowy jest gruntownie analizowana pod kątem zasadności wznowienia egzekucji aby oszczędzić nasz wspólny czas.

Czy prowadzą Państwo postępowania przeciwko czł‚onkom zarzą…du niewypł‚acalnych spół‚ek z o.o. ?

Tak. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o. jako bezskutecznego, najczęściej egzekwujemy niezaspokojone wierzytelności od członków zarządu dłużnej spółki na podstawie art. 299 KSH, dzięki czemu możliwe jest zaspokojenie wierzyciela z ich majątku osobistego.

Czy Posiadają Państwo doświadczonych pracowników ?

Kancelaria STRONGHOLD™ wspólnie z doś›wiadczonymi radcami prawnymi może Pań„stwu zaoferować‡ pomoc przy egzekwowaniu należności powstał‚ych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nasze Biuro Prawne znajduje się  pod tym samym adresem.

Czy  Pobierają Państwo opł‚aty wstępne ?

Nie. Główną… zasadą… dział‚ania Kancelarii STRONGHOLD™ jest pobieranie prowizji od sukcesu, tzn. ustalonego umownie procentu odzyskanych należności.

Co zrobicie gdy dłużnik przepisał‚ mają…tek?

Należy rozważyć‡ złożenie  tzw.  Skargi Pauliań„skiej. W drodze postę™powania są…dowego, udowadniamy, że wyzbycie się™ mają…tku przez dłużnika miał‚o na celu pokrzywdzenie Wierzyciela. Skutkuje to uznaniem czynnoś›ci za bezskuteczną…, a wierzyciel uzyskuje prawo dochodzenia roszczenia od osoby, która uzyskał‚a w ten sposób korzyść‡ majątkową….